Huisregels Stichting Kruidnood

Om er ieder jaar een gezellig Sinterklaasfeest van te kunnen maken, vragen wij de bezoekers en vrijwilligers zich aan onze huisregels te houden. Deze huisregels zijn vastgelegd door het bestuur van Stichting Kruidnood en gelden tijdens door Stichting Kruidnood georganiseerde Sinterklaasfeest in de Warenar te Wassenaar. Uiteraard gelden de gewone omgangsvormen en wet- en regelgeving altijd !

1. ROKEN:

In de Warenar mag nergens worden gerookt. Wij vragen u buiten te roken en de peuken netjes op te ruimen. De cast en crew roken nooit in het bijzijn of in het zicht van kinderen.

2. ALCOHOL en DRUGS:

Tijdens het Sinterklaasfeest mag er tot 17:00 uur geen alcohol geschonken/ gedronken worden. Er mag nooit alcohol verstrekt (doorgegeven) worden aan minderjarigen. Bij twijfel over de leeftijd zal daarom een ID gevraagd worden. Overmatig alcoholgebruik wordt niet geaccepteerd.
Het gebruik en in bezit zijn van hard- en softdrugs wordt niet geaccepteerd. Hierbij hanteren wij de regels zoals beschreven in de wet en zullen wij de politie op de hoogte brengen.

3. AGRESSIE, GEWELD, CRIMINALITEIT EN GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

Agressie, geweld, criminaliteit (w.o. vandalisme) wordt niet geaccepteerd. Het bestuur zal in het geval van agressie, geweld en of criminaliteit de politie erbij betrekken.

Eventuele schade als gevolg van agressie, geweld, criminaliteit (w.o. vandalisme) zal worden verhaald bij betrokkene; in geval van minderjarigen zal verhaal worden gezocht bij hun ouders/verzorgers.

Grensoverschrijdend of ander ongewenst gedrag, zoals discriminatie, seksuele intimidatie, “vervelende incidenten” en pesten wordt niet geaccepteerd.

4. PRIVACY EN BEELDMATERIAAL

U mag tijdens het evenement foto’s maken waar andere personen op staan. Let op, u moet deze foto’s privé houden en dient deze niet met derden of op sociale media te delen.

Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming beeldopnamen van personen te maken en te delen met derden (of sociale media). Let op als u een foto wilt delen of er niet personen herkenbaar op staan, zij dienen geanonimiseerd te worden voor het te delen.

De Sint en pieten die vrijwillig met uw kind op de foto gaan, hebben een verklaring getekend waarin staat dat foto’s gedeeld mogen worden op sociale media. Vraag daarom altijd eerst of een vrijwilliger met u op de foto wilt gaan.

5. ST. KRUIDNOOD OP INTERNET EN IN SOCIAL MEDIA EN GEDRUKTE MEDIA

Het is vrijwilligers en derden niet toegestaan om zonder toestemming de naam van Stichting kruidnood en/of het logo van Stichting kruidnood in welke (aangepaste) vorm dan ook te gebruiken.

6. EIGENDOMMEN

Gevonden voorwerpen worden bij het bestuur ingeleverd. Men mag geen spullen meenemen als men niet de eigenaar is. Van diefstal van eigendommen van Stichting Kruidnood zal aangifte gedaan worden. Stichting kruidnood, noch het bestuur, zijn aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen van vrijwilligers en/of bezoekers.

7. GEDRAGSREGELS WARENAR

Lege flesjes, flessen, glazen, bekers, servies en dergelijke dienen te worden teruggebracht naar de bar. Afval dient in de afvalbakken te worden gedeponeerd.

Tijdens de voorstellingen is het verboden voor honden.

In de Warenar gestalde fietsen worden verwijderd.

Auto’s moeten parkeren in de daartoe aangegeven parkeervakken. Men parkeert aldaar voor eigen risico. Indien men buiten de parkeervakken parkeert, kan men door de politie bekeurd worden. Stichting Kruidnood, noch het bestuur, aanvaarden enige vorm van aansprakelijkheid voor schade aan het voertuig e/o bekeuringen.
Betreding en verlaten van de Warenar is alleen mogelijk via de daarvoor geëigende in- en uitgangen. Men wordt geacht zo rustig mogelijk het pand te verlaten en geen overlast door lawaai of op andere wijze te veroorzaken rond het pand en in de aangrenzende buurten.

Het bestuur is gerechtigd personen die zich niet gedragen conform deze afspraken of zich anderszins misdragen uit de Warenar te verwijderen. Indien het vrijwilligers betreft kan dit leiden beëindiging van het Vrijwiliggersschap. In voorkomende gevallen kan het bestuur de Politie inschakelen. Aanwijzingen in dit kader van Kruidnood-(bestuurs)leden en/of medewerkers van de Warenar moeten opgevolgd worden.

GEDRAGSREGELS VRIJWILLIGERS

Stichting Kruidnood verwacht vrijwilligers, in het bijzonder diegenen die in de uitoefening van hun taak met kinderen/jongeren werken, kennis hebben genomen van artikel 5. Stichting kruidnood kan in het kader van de vrijwilligerstaken te allen tijde van de vrijwilliger verlangen dat deze een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) overlegt. Deze VOG zal in beginsel kosteloos worden verstrekt en Stichting Kruidnood zal bij het doen van de aanvraag behulpzaam zal zijn. Als men om hem/haar moverende redenen niet een VOG wil overleggen, dan mag men de bedoelde taak voor Stichting kruidnood niet uitoefenen. Vrijwilligers zullen bij het aangaan van de afspraken omtrent hun taken worden gevraagd een Vrijwilligersverklaring tekenen waardoor zij aangeven van de, in de huisregels, genoemde punten op de hoogte te zijn en deze te aanvaarden.